16.1.2018.

U Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu. Stoga je Športska zajednica Grada Metkovića objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Metkovića za 2018.

Rok za podnošenje prijedloga programa je od 16. siječnja do 15. veljače 2018., a niže možete preuzeti Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

16.1.2018.

U sklopu ovogodišnjih Dana poslova u turizmu, Ministarstvo turizma organizira nagradni natječaj “Inovativan budi – turizam ti posao nudi” namijenjen srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Cilj natječaja je promocija ugostiteljskih i turističkih zanimanja i turizma kao atraktivnog resora koji pruža mogućnost zapošljavanja. Natjecati se mogu srednje ugostiteljsko-turističke škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva.

Prijave se primaju od 15. do 29. siječnja 2018.

Ukupni fond nagrada iznosi 50.000 kuna:
• 1. mjesto: 25.000 kn, s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji (Basque Culinary Center),
• 2. mjesto: 15.000 kn, s namjenom studijskog posjeta centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji,
• 3. mjesto: 10.000 kn, s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj.

Dodjela nagrada održat će se 2. veljače 2018. u Splitu na Danima poslova u turizmu 2018.

Upute za prijavitelje potražite OVDJE

Prijavni obrazac potražite OVDJE

16.1.2018.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna). Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Kompletnu dokumentaciju potražite OVDJE

11.1.2018.

(EACEA) – „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency“, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014. - 2020. za sve cjeline:

(1.) Europsko sjećanje te
(2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere:
2.1. Bratimljenje gradova,
2.2. Umrežavanje gradova te
2.3. Projekte civilnog društva.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2018. do 12 sati, dok su drugi rokovi za ostale cjeline 3. rujna 2018. godine.

Detaljnije informacije o navednim natječajima potražite OVDJE

Kao dodatak, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič. Programski vodič možete potražiti OVDJE

http://europazagradane.hr/

10.1.2018.

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim  studentima,  koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, kao i njihovi roditelji, u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja.


2. IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE:

-  Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00  kuna mjesečno

- Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do srpnja 2018. godine.


3. STIPENDIJE  NADARENIM STUDENTIMA:

U akademskoj godini 2017/2018, dodijeliti će se 10 stipendija.


4. OPĆI UVJETI:

Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

1. državljani Republike Hrvatske,

2. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske:

na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

3. da nisu stariji od 27 godina

4. Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.


5. POSEBNI UVJETI:

- Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,50 iz dva završna razreda srednje škole,

- Studenti 2., 3, 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,80, ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena  najmanje 3,80.

- Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su učesnici znanstvenih i stručnih projekata ili imaju objavljene stručne radove.


6. Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

- koji upisuju ponovno istu godinu studija,

- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj


7. Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

- Presliku osobne iskaznice

- Ovjereni prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija,odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina

- Potvrdu o postignutom uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i  stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima u prethodne dvije godine obrazovanja

- Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018,

- Uvjerenje MUP-a  o prebivalištu za podnositelja prijave i za njegove roditelje


8. Podnošenje prijave:

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Jedinstvenom upravnom odjelu, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu stipendija, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do  31. siječnja 2018. godine.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.


9. Postupak provedbe natječaja:

Natječaj se provodi sukladno odredbama odluke o stipendiranju studenata.

Rang lista studenata koji su se prijavili na natječaj za stipendiju, te ostvarili pravo na istu, objavljuju se na internetskoj stranici općine i oglasnoj ploči.

U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor.

Prigovor se podnosi Načelniku općine putem Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu stipendija.

10.1.2018.

Nasilje nad ženama je oblik zlostavljanja koji se odvija na svim razinama društva i u svim zemljama EU. No najčešće ljudi koji primijete zlostavljanje ostaju po strani i ne reagiraju na ono što su vidjeli. Stoga je zadatak ovog natječaja izraditi kratki videozapis koji će podići svijest o nasilju nad ženama i potaknuti ljude da se usprotive zlostavljanju. Radni jezik je engleski.

Pobjednički tim bit će nagrađen putovanjem u Bruxelles (let i troškovi boravka mogu se odnositi na najviše 4 osobe).
Isto tako, bit će pozvani na sastanak s timom Europske komisije koji rade na ravnopravnosti spolova kako bi razgovarali o projektu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novčanu naknadu.

Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2018.

Prošle godine Komisija je pokrenula kampanju NON.NO.NEIN - Recite NE! Zaustavimo nasilje nad ženama. Cilj kampanje bilo je podizanje razine svijesti o tom pitanju i financiranje konkretnih projekata za smanjenje rizika od nasilja i potporu ženama koje su žrtve nasilja. Europska komisija osigurala je 15 milijuna eura namijenjenih državama članicama, lokalnim vlastima, relevantnim stručnjacima i organizacijama civilnog društva diljem Europe kako bi pojačali svoje aktivnosti i kampanje za suzbijanje nasilja nad ženama.

Detaljnije informacije o natječaju na engleskom jeziku potražite OVDJE

5.1.2018.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Tako je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini. Prijave na navedene javne pozive su moguće zaključno s 31. siječnjem 2018. godine.

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih sredstava za programe i projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore odobravat će se kroz tri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture te edukacije, a za što je ukupno osigurano 5.000.000,00 kuna. U smislu ovog Javnog poziva, objavljen je i novi Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN br. 132/2017). Pravilnik uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. godine (NN 158/13) i dostupan je putem ove poveznice.

Predmet Javnog poziva za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih financijskih potpora za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore osigurana su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odobravat će se kroz dva programa, odnosno kroz program razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone te kroz program razvoja turističkih inicijativa i proizvoda.

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda, a riječ je o ukupno 2.000.000,00 kuna.

Detaljnije informacije potražite OVDJE
 

3.1.2018.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2017./2018., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti-pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U odnosu na prošle Natječaje, ove godine je prvi puta uvedena i prijava elektroničkim putem.

Prijava za dodjelu stipendija se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice:

https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr
potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
s naznakom:
„za Natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018.“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 29. prosinca 2017. do 29. siječnja 2018. godine.

Prijave dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, nepotpune prijave ili prijave koje sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i potrebnom Natječajnom dokumentacijom, prijave koje nisu popunjene u odgovarajućem e-prijavnom obrascu putem računalnog sustava te su podnesene na drugi način suprotno tekstu Natječaja, neće se razmatrati.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +3851/6444-657, +3851/6444-692 ili putem elektroničke poruke na adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

E-prijavni obrazac:

https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr

Natječaj potražite OVDJE

28.12.2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. siječnja 2018. godine, do 14:00 sati.
Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje! 
Svu potrebnu doumentaciju za navedeni Poziv preuzmite OVDJE

1.12.2017.

Još od 2008. Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena svake godine pozivaju mlade osobe iz svih država članica EU-a da prijave projekte koje vode mladi i koji su namijenjeni mladima koji aktivno sudjeluju u razvoju Europe.

Mladi iz bilo koje države članice EU-a u dobi između 16 i 30 godina mogu prijaviti projekte za Europsku nagradu za mlade „Karlo Veliki”.

Projekti se mogu prijaviti pojedinačno ili, po mogućnosti, u skupini. Njima bi se trebalo promicati razumijevanje na europskoj i međunarodnoj razini, poticati stvaranje zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije te bi ti projekti trebali služiti kao uzor mladima u Europi i nuditi konkretne primjere suživota Europljana u jednoj zajednici.

Prethodni dobitnici nagrađeni su za projekte kao što su razmjene mladih, događanja u području sporta, umjetnosti i kulture ili internetske projekte s europskom dimenzijom. 

Nagrada za najbolji projekt iznosi 7. 500 EUR, druga nagrada iznosi 5 000 EUR, a treća 2 500 EUR. Dio nagrade za autore triju najboljih projekata na europskoj razini bit će i posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu ili Strasbourgu.

Po jedan predstavnik svakog od 28 nacionalnih dobitnika bit će pozvan u Aachen kako bi ondje tijekom nekoliko dana sudjelovao na više događanja, uključujući svečanu dodjelu Europske nagrade za mlade koja se uvijek održava dva dana prije Uzašašća, kad se dodjeljuje prestižna međunarodna nagrada „Karlo Veliki” iz Aachena.

Nagrade za tri najbolja projekta dodijelit će predsjednik Europskog parlamenta i predstavnici Zaklade međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena.

Europski parlament i Zaklada pobrinut će se da vaš projekt bude dobro medijski pokriven.

... naposljetku, tijekom boravka u Aachenu imat ćete jedinstvenu priliku da se upoznate s drugim aktivnim mladim ljudima iz cijele Europe te da se povežete s njima, da podijelite svoje viđenje Europe pred europskim čelnicima, a za mnoge od vas to će biti početak dugotrajnog prijateljstva s mladima sličnih stavova iz cijele Europe!

Rok za prijavu je 29.1.2018. godine

Detaljnije informacije o nagradi, kao i prijavi potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Siječanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31